Text by Xiaobin He, Photo by Qian Zhu

Back to Press